Kritéria přijímacích zkoušek osmiletého studia

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

 

Kritéria přijímacího řízení

pro uchazeče o studium oboru 79-41-K/81 Gymnázium,

8leté studium, denní forma vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech:
1. termín - 18. dubna 2017
2. termín - 20. dubna 2017

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 60, odst. 2 v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění stanovuji následující kritéria:

Ke studiu do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia bude přijato 30 uchazečů v sestupném pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, který zahrnuje:

 

1) Hodnocení znalostí vyjádřené celkovým průměrným prospěchem na vysvědčení ze ZŠ z předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku. (Průměrný prospěch je vyjádřen stupnicí 0 – 40 bodů, za průměr 1,00 uchazeč obdrží 40 bodů, za průměr 2,00 1 bod. Pokud je průměr horší než 2,00, uchazeč obdrží 0 bodů. Body za jednotlivé průměry jsou přidělovány počítačově).

 

2) Výsledný počet bodů z centrálně zadávaných jednotných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) z matematiky (50 b.) a českého jazyka (50 b.), celkem 100 bodů.

 

3) Umístění uchazeče ve vědomostních a naukových soutěžích (předmětové olympiády a soutěže v cizích jazycích) vyhlašovaných MŠMT ČR, kde se umístil na 1. až 3. místě v okresním kole (ocenění 10 b.). Umístění nutno doložit originálem diplomu nebo ověřenou kopií nejpozději v den přijímací zkoušky. V případě pozdějšího doložení diplomů nebude toto kritérium zahrnuto do přijímacího řízení. Každému uchazeči se započítá jedno nejlepší umístění.

 

Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 150.

 

V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat rozhoduje o dalším pořadí přijatých uchazečů postupně větší počet dosažených bodů v testu: 

  1) z matematiky

2) z českého jazyka.

 

Doplňující kritérium

Pokud o pořadí dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat nerozhodne výše uvedené kritérium, rozhoduje o dalším pořadí přijatých uchazečů lepší průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku dosažený postupně v jednotlivých předmětech: 

           1) matematika

  2) český jazyk

            3) anglický jazyk

            4) vlastivěda

            5) přírodověda.

 

V Českém Těšíně dne 18. ledna 2017                                                           RNDr. Tomáš Hudec, v. r.

                                                                                                                     ředitel školy