Výsledky - osmileté studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

osmileté studium

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 29. 4. 2019 na webových stránkách školy (www.gmct.cz)  a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

Prosíme přijaté uchazeče o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci, že přijatý uchazeč nenastoupí na naše gymnázium.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout také osobně na sekretariátě školy a na místě podat odvolání.

 

Úřední hodiny pro vyřízení těchto záležitostí:

29. 4. 2019    14:00 - 17:00

30. 4. 2019     8:00 - 17:00

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium (*pdf)